Algemene voorwaarden (jan 2016)

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende uitvoering van de overeenkomst door Site voor mij, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 Site voor mij is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene voorwaarden aan te brengen.

1.3 Wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Site voor mij zijn vastgelegd.

1.4 Site voor mij wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden uitdrukkelijk van de hand.

1.5 Op elke overeenkomst tussen Site voor mij en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2. Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Offertes van Site voor mij zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2.3 Site voor mij is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2.4 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.5 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Site voor mij zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.6 Alle prijzen op de website van Site voor mij zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen die nog niet op de website zijn verwerkt. Voor de gevolgen van tussentijdse prijswijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.7 Diensten buiten de offerte worden gefactureerd via het ticketing systeem en worden gefactureerd per blok van 10 minuten, zonder starttarief, op basis van het op dat moment geldende uurtarief. Tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 3. Overeenkomst / opdrachtaanvaarding

3.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Site voor mij komt tot stand op een van de volgende manieren: Het verlenen van een mondelinge opdrachtbevestiging die door Site voor mij eenzijdig schriftelijk (zgn. opdrachtbevestiging) zal worden bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht deze mondeling overeengekomen overeenkomst binnen 5 werkdagen schriftelijk (via e-mail) te annuleren. Het retourneren van een door klant getekende opdrachtbevestiging van Site voor mij. Het ondertekenen en retourneren van een door Site voor mij aan opdrachtgever uitgebrachte offerte. Het maken van afspraken over het aanvangen van de dienstverlening. Site voor mij beschouwt dit als een stilzwijgende bevestiging van de uitgebrachte offerte en de daarbij gemaakte afspraken over de aanbetaling.

3.2 Opdrachtgever zal na het verlenen van de opdracht de vooraf overeengekomen aanbetaling voldoen binnen de aangegeven vervaltermijn. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.

3.3 Site voor mij zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.4 Indien Site voor mij dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag Site voor mij bij de uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Site voor mij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

3.6 De vorderingen van Site voor mij op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan Site voor mij ter kennis gekomen omstandigheden Site voor mij goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien Site voor mij de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3.7 In de hierboven genoemde gevallen is Site voor mij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Site voor mij schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Alle opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever aan Site voor mij kenbaar gemaakte gegevens, informatie wensen en/of eisen.

4.2 Site voor mij zal aanvangen met de opdracht zodra de vooraf overeengekomen aanbetaling is ontvangen.

4.3 Opdrachtgever krijgt van Site voor mij twee kosteloze revisieronden na de eerste oplevering van de website. Opdrachtgever kan 2 (twee) keer aanpassingen en wijzigingen op teksten, foto’s of kleurstelling doorgeven zonder extra kosten.

4.4 De eerste revisieronde vindt, via de e-mail, plaats binnen 7 (zeven) werkdagen na het overzetten van de oude content. De tweede revisieronde vindt plaats binnen 5 (vijf) werkdagen na verwerking van de eerste opmerkingen van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zijn opmerkingen via de e-mail aan te leveren. Site voor mij plaatst de website van opdrachtgever na de verwerking van de tweede revisie ronde, of bij het uitblijven van een reactie op de tweede revisieronde binnen 3 (drie) werkdagen, zo snel als mogelijk online.

4.5 Extra revisieronde worden uitgevoerd op basis van nacalculatie, op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

4.6 Opdrachtgever zal Site voor mij alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijke en relevante informatie en gegevens verstrekken.

4.7 Het door opdrachtgever aan Site voor mij geleverde materiaal bestaat uit (direct) bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Site voor mij en opdrachtgever.

4.8 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Site voor mij, dat al het door opdrachtgever aan Site voor mij verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Site voor mij te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4.9 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of onvolledig de informatie zoals genoemd in de voorgaande leden verstrekt, of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Site voor mij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, waarbij opdrachtgever gehouden is de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven te voldoen.

4.10 Site voor mij behoudt zich het recht voor om de eindfactuur uiterlijk na zes (6) weken vanaf de aanvang van de opdracht in rekening te brengen, tenzij een langere doorlooptijd door toedoen van Site voor mij komt.

4.11 Opdrachtgever dient het restantbedrag, welke bij de oplevering van de website in rekening wordt gebracht binnen de aangegeven vervaltermijn te voldoen.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst/opdracht

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Site voor mij zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Site voor mij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover informeren.

5.4 In afwijking van lid 3 zal Site voor mij geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Site voor mij kunnen worden toegerekend.

5.5 Afwijkingen van het gekozen thema en de daarbij behorende plug-ins worden berekend op basis van nacalculatie.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging

6.1 De overeenkomst voor hosting diensten en domeinnamen registratie wordt aangegaan voor een minimum termijn van vierentwintig (24) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar.

6.2 Een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.

 

Artikel 7. Annulering

7.1 Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 8. Domeinnamen

8.1 Indien is overeengekomen, dat Site voor mij voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Site voor mij vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.3 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever en opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Site voor mij tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

 

Artikel 9. Betalingen

9.1 Opdrachtgever dient de facturen van Site voor mij binnen 8 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Opdrachtgever dient de facturen van Site voor mij conform artikel 9.1 te voldoen zonder korting of verrekening.

9.3 Bij overschrijding van de in artikel 9.1 bedoelde termijn is de opdrachtgever in verzuim vanaf de dag dat die termijn verlopen is, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling door Site voor mij benodigd zal zijn.

9.4 Het overeengekomen tijdstip van betaling, dan wel de termijn genoemd in artikel 9.1 geldt als vervaltermijn. Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag van de tweede herinnering, zal de opdrachtgever een toeslag voor administratiekosten van € 5,- verschuldigd zijn.

9.5 Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag van de derde herinnering, zal de opdrachtgever de in artikel 9.4 genoemde toeslag verhogen met € 10,-.

9.6 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen toeslag gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats, van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden behoudt Site voor mij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

11.3 Site voor mij behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12. Publiciteit en promotie

12.1 Site voor mij is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in het resultaat op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

12.2 Site voor mij heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het resultaat te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Site voor mij verhinderen en die niet aan Site voor mij zijn toe te rekenen.

13.2 Onder overmacht bedoeld in het vorige lid zijn ook begrepen nationale, internationale en gewelddadige conflicten, natuurgeweld, terrorisme, arbeidsongeschiktheid onder eigen personeel of bij derden, storingen in de communicatieverbindingen, elektriciteitsvoorziening of in andere apparatuur van Site voor mij. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Site voor mij die maatregelen treffen die van haar in alle redelijkheid verlangt kunnen worden om de schade voor de opdrachtgever zo veel als mogelijk te beperken.

13.3 Tijdens de overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Site voor mij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding en/of kosten bestaat.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Site voor mij kan bij een deel van haar activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop weinig of geen invloed kan worden uitgeoefend. Site voor mij kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Site voor mij of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Site voor mij.

14.2 Site voor mij is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van bijvoorbeeld foto’s, tekeningen, teksten, welke aan Site voor mij door opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden Site voor mij voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

14.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Site voor mij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, ofwel: vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Site voor mij voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

14.4 De aansprakelijkheid van Site voor mij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Site voor mij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Site voor mij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Site voor mij in staat is adequaat te reageren.

14.5 “Klant verklaart hierbij de door Klant (aan)geleverde foto’s en/of afbeeldingen (“Beeltenissen”) geen inbreuk maken op rechten van derden. Klant zal Leon van der Himst (Site voor mij)vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken en/of vorderingen die derden in dit verband tegen Leon van der Himst (Site voor mij) kunnen instellen in verband met het gebruik van desbetreffende Beeltenissen.
Voor zover Klant geen rechthebbende is ten aanzien van voornoemde Beeltenissen (waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot auteurs- en portretrecht), zal Klant voor eigen rekening en risico zorgdragen voor een geldige licentie teneinde legitiem gebruik van de Beeltenissen te waarborgen.”